Biblická knižnica » Autori » John Piper »
 
Zarovnať doľava Zarovnať nastred Zarovnať doprava Zarovnať do bloku Zmeniť typ písma na 'serif' Zmeniť farbu písma nadpisov Zmeniť farbu pozadia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Ako pomôcť vašim ľuďom, aby sa viac nasýtili Bohom

John Piper
7. február, 1996
 1. Miluj Boha celým svojím srdcom a dušou a mysľou a silou v prítomnosti iných ľudí. Je to nákazlivé.
 2. Miluj iných ľudí z moci Božej milosti. To znamená, ukáž im nádheru Krista v Jeho láske ku nim, tým ako ich ty miluješ.
 3. Rozprávaj príbehy o tých ľuďoch , ktorí boli očarení Božou krásou a slávou. Zdá sa, že pravdivé rozprávania ľudských skúseností s Božou hodnotou pôsobia veľmi prebúdzajúco.
 4. Opisuj Božiu hodnotu – jeho poklad – štedrými slovami.
 5. Uč ľudí ako sa modliť za premenenie ich vlastných sŕdc – to znamená, uč ich ako sa modliť so žalmistom, „Nakloň moje srdce ku svojim svedoctvám a nie k lakomstvu! (Žalm 119:36)“
 6. Daj ľuďom vzor ako hlboko rozjímať a uvažovať nad Božím Slovom. Väčšina ľudí nevie ako zobrať slovo alebo frázu alebo vetu z Písem, naučiť sa ju naspamäť a znova a znova ju vyťahovať v ich mysliach, pozerať sa na ňu z rozličných strán a pýtať sa o nej veľa otázok, aplikovať ju na rôzne stránky ich životov a rozmýšľať o analógiách ku nej. Ale je to práve uprostred takýchto úvah, kedy šťava z ovocia začína tiecť dole a zobúdza chuťové poháriky duše.
 7. Ukáž ľuďom ako nájsť a privlastniť si konkrétne a špecifické Biblické zasľúbenia. Keď Pavol hovorí v liste Rimanom 15:13, „A Bôh nádeje nech vás naplní každou radosťou a pokojom vo verení...“, tak ukazuje na to, že radosť a pokoj povstávajú vtedy, keď veríme Božím drahocenným a veľkým zasľúbeniam. A tak ľudia potrebujú viac a konkrétnejšie hľadať zasľúbenia a potom ich držať vo svojich mysliach a prebývať na nich ako prechádzajú celým dňom.
 8. Modli sa za ľudí, aby ich srdcia boli obmäkčené a učinené nežnými a viac vnímavými na Kristovu krásu.
 9. Pomôž tvojim ľuďom vypnúť televízor. Len málo vecí v našej kultúre ubíja ducha viac než televízia. Dokonca aj tie takzvané „dobré“ programy sú z veľkej časti banálne a s nízkou úrovňou a sú veľmi ďaleko od toho, aby pestovali bohatú a hlbokú schopnosť tešiť sa z Boha. A keď ku tomu pridáme tú kopu sugestívnej reklamy, ktorá doprevádza prakticky každý program, vôbec sa nečudujem, že tak veľa z našich vyznávajúcich kresťanov je duchovne neschopných prežívať vysoké myšlienky a hlboké emócie.
 10. Privádzaj ľudí ku životopisom ľudí, v ktorých strede je Boh. Zápasy a výhry kresťanov, ktorý poznali slávu a veľkosť Boha sú veľmi pozývajúce a pôsobia zobudenie.
 11. Ukazuj ľuďom ako presúvať ich radosť z prirodzených vecí na radosť z Boha. Tu je to, čo pod tým myslím. Dokonca aj ten človek, čo je na pohľad úplne bez radosti, zdá sa, má niekoľko vecí v jeho živote, ktoré ho robia šťastným. Môže to byť jeho rodina. Môže to byť nočná obloha v lese. Môže to byť rybárčenie. Pomôž tvojim ľuďom urobiť presun – totiž zobrať tú osnovu hudby v ich dušiach, ktorá sa nazýva „radosť“ a presťahovať ju z prirodzeného do nadprirodzeného cez skutok viery v Boha, toho, ktorý stvoril rodinu alebo večernú oblohu alebo rybárčenie. Pomôž im vidieť, že všetky veci, ktoré ich naozaj tešia v tomto svete a ktoré zobúdzajú rozkoše v ich srdciach sú Božie dary a sú odrazom jeho charakteru a jeho dobroty. Ak sú schopní tešiť sa z prirodzených vecí, potom z milosti Svätého Ducha môžu byť uschopnení presunúť tieto radosti do vyššej tóniny a takto objaviť radosť v Bohu.
 12. Volaj ľudí ku vyznaniu a odrieknutiu ruinujúcich hriechov, ktoré spôsobujú, že sa cítia nepravdivo a blokujú skutočnú náklonnosť k Bohu.
 13. Vyučuj ich o nevyhnutnosti a cene utrpenia v živote kresťana a ako súženie nie je hodné, aby bolo prirovnané ku sláve, ktorá ma byť zjavená.

Toto sú niektoré z vecí, ktoré môžu pomôcť tvojím ľuďom.

Sám zisťujem, že najviac užitočná vec je táto, pozorovať svoju vlastnú dušu a zisťovať, čo je to, čo v nej pôsobí tešenie z Boha a potom sa o to podeliť s ostatnými.

Nech je na tebe veľa požehnania ako budeš vykonávať túto úlohu pôrodného asistenta – priviesť radosť z Boha k narodeniu v tvojom spoločenstve.

Aktualizované: 2001-11-29